Bảng tên thú cưng Pet tag
ga('set', 'userId', {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id. Thẻ tên thú cưng Pet tag